Telefoongids Stadslandbouw Rotterdam

 


Stadslandbouw floreert in Rotterdam

 In het Oude Noorden aan de Gordelweg blijkt een succesvol stadslandbouw project te draaien. In de Ghandituin in het Oude Noorden komt daar ook nog eens een hele filosofie bij kijken, en het werkt! Door de vele activiteiten, zoals de activiteitendag van de Groene Loper, de tuinmaaltijden, de paddestoelenexcursie, gaat de Gandhituin als ontmoetingsplek voor buurtbewoners steeds meerbijdragen aan sociale cohesie en een cultuur van vrede in de wijk.

Als klapper op de vuurpijl is de Gandhituin samen met twee ander projecten genomineerd om kans te maken om Groen Dichterbij Icoonproject van Zuid Holland te worden. Denominatie alleen al is een mooie erkenning voor al het werk van de vele mensen die bijgedragen hebben aan de groene en sociale overvloed van de Gandhituin

Wat zeggen ze zelf over hun tuin
De Gandhituin in Rotterdam Noord is een stadslandbouwproject waarin voornamelijk voedsel geproduceerd wordt. Daarnaast zijn we een educatiecentrum. De tuin en voorzieningen van het nutstuinencomplex zoals de overdekte zitplaats (praathuis) en het leslokaaltje zullen gebruikt worden voor cursussen. Maar, misschien wel het belangrijkste, we zijn een leefcentrum, waar mensen elkaar tegenkomen, schouder aan schouder op het land werken, waar ruimte is voor een goed gesprek, waar mensen hun kinderen kunnen leren waar voedsel vandaan komt, waar mensen samen eten van de oogst en het leven vieren.

De Overvloed is een stadslandbouwproject: we produceren voedsel voor behoeftes. We willen niemand uitsluiten en zijn daarom voornamelijk een buurttuin. Daarnaast willen we met projecten een extra aandacht geven aan mensen die voedsel of werk op het land het meest nodig hebben. We kijken uit naar mogelijke samenwerkingsverbanden met voedselbanken en re-integratieprojecten. Bij het verbouwen van voedsel maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame, biologische, en permacultuurmethodes.
Bron: gandhituin.nl
 


Stadslandbouw biedt economisch perspectief
Stadslandbouw draagt bij aan het voedselbewustzijn van inwoners, biedt een nieuwe kijk op stadsontwikkeling en is bovendien economisch interessant. Om die doelstellingen te bereiken, werd in juni de Green Deal Stadslandbouw gesloten.

De Green Deal behelst het oprichten van de 'Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw' met als doel het professionaliseren van de stadslandbouw.

Jan Willem van der Schans van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) is medeondertekenaar van de Green Deal. "Wat wij beogen is dat landbouw weer terugkomt naar de stad. Steden kennen veel braakliggende terreinen. We willen gemeenten, agrarische ondernemers en investeerders interesseren om deze plekken te ontwikkelen." De Green Deal richt zich op economisch rendabele landbouw in en rond steden. Van der Schans: "Het gaat hier niet om vrijwilligers die zelf hun voedsel willen verbouwen, maar om zakelijke initiatieven. Bijvoorbeeld door gewassen op braakliggende terreinen te verbouwen, maar er kan ook gedacht worden aan stimulerende initiatieven waarbij bijvoorbeeld kinderen wordt geleerd voedsel te verbouwen. Zo lang er maar een businesscase/verdienmodel aan ten grondslag ligt."
Naast het LEI zijn daarom het architectenbureau Van Bergen Kolpa Architecten, een tuinbouwtechnologiebedrijf Priva en een specialist in financiering en organisatie De Volharding Breda BV betrokken bij deze Green Deal.

Voor gemeenten zijn er voldoende redenen om stadslandbouw te faciliteren. Van der Schans: "Gemeenten moeten de voedselvoorziening serieuzer nemen. Dit zal een positief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden van inwoners, maar kan tegelijk bijdragen aan de uitstraling van gemeenten en wijken. De rek is eruit qua woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Door anders naar braakliggende terreinen te kijken, kan stadsontwikkeling een nieuwe impuls krijgen. Een afwisseling van groen en huizen is voor veel mensen de gewenste woonomgeving. Bovendien oogt terrein dat bestemd is voor landbouw aantrekkelijk en is het kostentechnisch voor gemeenten interessant, omdat er geen groenonderhoud gepleegd hoeft te worden." Voor meer informatie kunt u ook de gemeente Rotterdam bellen.

Voor de Green Deal zijn tien projecten geselecteerd. Van deze projecten worden de ruimtelijke aspecten, duurzaamheidsaspecten en niet in de laatste plaats: de businessmodellen onderzocht. Knelpunten worden geagendeerd en zo mogelijk opgelost. "We hopen op 25 april 2013, tijdens de Dag van de Stadslandbouw, de resultaten van de projectgroep te tonen en investeerders bereid te hebben gevonden om te investeren in een aantal projecten."
Bron: agentschap.nl
 


Wat zijn en waar liggen de kansen voor een succesvolle vorm van stadslandbouw in Rotterdam.

Waar staat Eetbaar Rotterdam voor
'Eetbaar Rotterdam stelt zich ten doel de voedselketen weer zichtbaar te maken in de stad. Als voedsel dichter bij huis groeit, krijgen de stadsbewoners de mogelijkheid het voedselproductieproces te zien en te ervaren. op deze wijze leveren wij een bijdrage aan een gezonde en duurzame samenleving.'


Rotterdam stimuleert stadslandbouw
Rotterdam zet in op het stimuleren en faciliteren van stadslandbouw. Dit staat in het uitvoeringsprogramma Food & The City dat deze week door het college is vastgesteld. Stadslandbouw versterkt de duurzame economische ontwikkeling van Rotterdam, door een betere koppeling van regionaal geproduceerd voedsel en de stedelijke afzetmarkt. Door de aanleg van buurtmoestuinen mogelijk te maken, wordt de stad bovendien groener en verbetert de leefomgeving. Het faciliteren van stadslandbouw, is een van de actiepunten uit het programma Duurzaam. 

Alexandra van Huffelen (wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte): “Als gemeente willen wij goede randvoorwaarden voor de vele spontane initiatieven van derden creëren. We willen partijen bij elkaar brengen, voorlichting geven en een bijdrage leveren aan onderzoek. Wij zijn ervan overtuigd dat stadslandbouw een uitstekend middel is om te werken aan een betere gezondheid van Rotterdammers en het verder vergroenen van de stad. Bovendien draagt stadslandbouw bij aan het verminderen van het aantal voedselkilometers waardoor de CO2-uitstoot gereduceerd wordt en de emissie van fijnstof wordt verminderd.”

Gezond en vers voedsel 
Rotterdam wil dat duurzaam geproduceerd voedsel voor een goede prijs beschikbaar is voor een brede laag van de bevolking. Door zelf aan de slag te gaan met het telen van groenten kunnen stadsbewoners gezonder eten tegen lage kosten. Ook helpt Rotterdam voedselproducenten uit de regio betere toegang te krijgen tot de stedelijke markt. Onder meer door gemeentelijke grond beschikbaar te stellen voor stadslandbouwbedrijven, het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor boeren en afnemers en inzetten op meer gebruik van streekproducten in de eigen catering. Daarnaast ziet Rotterdam kansen voor de combinatie van recreatie om de stad met nieuwe vormen van landbouw en natuurontwikkeling.

Lokale initiatieven
Rotterdam telt veel initiatieven op het gebied van stadslandbouw. Zowel commerciële activiteiten om de stad, als niet-commerciële moestuintjes in de stad die beheert worden door buurtbewoners. Zo realiseert ‘Uit Je Eigen Stad’ een stadsboerderij op een perceel aan de Marconistrip, is er op het Schieblock een dakakker aangelegd met een grote moestuin en organiseert de stichting Rotterdamse Oogst met behulp van de gemeente vier keer per jaar een boerenmarkt in het Museumpark. De uitvoeringsstrategie stadslandbouw sluit aan bij een wereldwijde trend naar de vraag om meer producten uit de eigen streek. Zo willen steeds meer Rotterdammers weten waar hun eten vandaan komt. Zeventig procent van de Rotterdammers geeft bovendien aan behoefte te hebben aan gezond voedsel. 

Rotterdam komt steeds vaker in het nieuws als koploper op het gebied van stadslandbouw in Nederland. Wil je een Rotterdams telefoonnummer zoeken ga dan naar zoek op nummer

 


 

Stadslandbouw Rotterdam